O projektu Mikrojesle

Děkujeme za sdílení!

 

Projekt: Mikrojesle Havlíčkův Brod

Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010992

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019
Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2022

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí.
V mikrojeslích se poskytuje individuální výchovná péče o svěřené dítě zaměřená na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Dále se zajišťuje bezpečnost a zdraví dítěte,
jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena dítěte, včetně případného poskytování první pomoci. Tato péče o dítě je doplňkem
péče rodinné, není její náhradou a odpovídá věkovým a individuálním zvláštnostem dítěte.
Provoz mikrojeslí bude zajištěn 5 dní v týdnu min. 8 hodin denně. Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby. Je možné využít možnosti tzv. sdíleného místa, kdy např. jedno dítě navštěvuje Mikrojesle dopoledne a druhé odpoledne.
Mikrojesle zaručují kvalitu péče a finanční dostupnost pro všechny rodiče, kteří potřebují zajistit péči o své děti. Jedná se o pilotní projekt MPSV financovaný z Evropských zdrojů. Pro rodiče, kteří prokážou návaznost na trh práce je tato služba zdarma.
Žádosti o přijetí dítěte do Mikrojeslí se přijímají v průběhu celého roku.