CÍL pro Vysočinu

Děkujeme za sdílení!

Základní informace o projektu:

CÍL – cílevědomé investice pro lepší život na Vysočině
Realizace: 1.9.2017 – 31.8.2020
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006413
Předkladatel: Český svaz žen z.s. (www.csz.cz)
Partneři:
Třebíčské centrum z. s. (www.trebicskecentrum.cz)
Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.

Projekt se zaměřuje na zlepšení uplatnitelnosti osob z vybraných cílových skupin ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti i na trhu práce v Kraji Vysočina, a to prostřednictvím komplexního souboru služeb a podpůrných aktivit. Cílem projektu je prostřednictvím individualizované práce s cílovými skupinami odstranit či alespoň zmírnit bariéry, které cílovým skupinám brání ve zlepšení jejich situace a plnohodnotnému zapojení do společnosti.

  • Cílové skupiny projektu:
    – Neformální pečovatelé
    – Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
    – Osoby pečující o malé děti
    – Rodiče samoživitelé

Kontakty pro klientky:

Třebíčské centrum z. s.:  Bc. Anna Machátová, tel. 603 870 272, tc.machatova@gmail.com

Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.: Bc. Daria Čapková, tel. 602 178 864, inpc.capkova@gmail.com